0723 88 25 11

Prelucrarea datelor cu caracter personal

POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALȘI CONFIDENȚIALITATEA ACESTORA

CINE PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de ROBE ABSOLVIRE SRL cu adresa București, sector 2, Str. Vatra Luminoasă nr.1, înregistrată la ONRC cu J40/2908/2021, CIF: 43761331.
ROBE ABSOLVIRE SRL își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și european.

DATELE CARE VOR FI PRELUCRATE
Vom prelucra următoarele categorii de date personale:
date de identificare precum nume, adresă;
- date de contact, precum număr de telefon, adresă de email;
- date biometrice, precum imagini foto/video.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele personale ale clienților care au nevoie de servicii furnizate de ROBE ABSOLVIRE SRL, cum ar fi numele și adresa vor fi colectate și prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii unui contract sau executării unui contract, precum și pentru livrarea produselor.
Analiza noastră arată că temeiurile legale corecte sunt:
- obligația legală (Art. 6 (1) c) din GDPR) pentru datele personale colectate pentru facturare.
- executarea unui contract și/sau obligație legala – in functie de datele colectate (Art. 6. (1) b) si/sau c) din GDPR)
Datele personale oferite în scopul întocmirii facturii fiscale (sau a altor documente contabile) vor fi prelucrate de către SC Intelligent IT SRL / Smart Bill servicii de generare, livrare si administrare facturi si/sau date salarizare. SC Intelligent IT SRL respectă legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Mai multe informații despre SC Intelligent IT SRL regăsiți aici: https://www.smartbill.ro/blog/facturarea-in-smart-bill-dupa-gdpr-intrebari-frecvente-aprofundare/
Consimțământul dumneavoastră privitor la materialele foto/ foto-video este necesar pentru a presta serviciul foto/ foto-video, care constă în executarea de poze/ filmări unor terțe persoane și imprimarea în albumele de absolvire a fotografiilor. Consimțământul pentru folosirea materialelor poate fi retras oricând.
Datele dumneavoastră de contact, cum ar fi număr de telefon, adresă de email, vor fi prelucrate în vederea prestării serviciului contractat, precum și pentru livrarea pozelor în format digital și/sau a documentelor necesare prestării serviciului.
Datele dumneavoastră personale cuprinse în documente justificative vor fi păstrate de noi timp de 5 ani, începând cu data încheierii exercițiului financiar (anului) în care au fost colectate. Prin documente justificative se înțelege: facturi fiscale, deconturi, contracte de prestări servicii și altele asemenea.
Imaginile foto/video vor fi șterse din evidențele ROBE ABSOLVIRE SRL în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii relațiilor contractuale, sau de la data retragerii consimțământului, după caz.
Datele de contact (adresă de email, număr de telefon) vor fi șterse în termen de maximum 90 de zile de la data la care relațiile contractuale s-au încheiat sau de la data retragerii consimțământului.
Orice alte date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât este necesar realizarea scopului pentru care au fost colectate și vor fi șterse din evidențele noastre în maximum 90 de zile de la îndeplinirea acestui scop sau de la retragerea consimțământului, dacă este cazul.

 TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚE PĂRȚI
Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de ROBE ABSOLVIRE SRL  pot fi transmise către terțe părți dacă aceasta este o obligație legală a societății, ca urmare a solicitării persoanei vizate sau la solicitarea unui entități publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice care îi revin prin lege.
Datele personale oferite în scopul întocmirii facturii fiscale (sau a altor documente contabile) vor fi prelucrate de către SC Intelligent IT SRL / Smart Bill servicii de generare, livrare si administrare facturi si/sau date salarizare. SC Intelligent IT SRL respectă legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Mai multe informații despre SC Intelligent IT SRL regăsiți aici: https://www.smartbill.ro/blog/facturarea-in-smart-bill-dupa-gdpr-intrebari-frecvente-aprofundare/
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate și transmise de societate către: inspectori ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, organe ale poliției judiciare, instanțe judecătorești, executori judecătorești, precum și orice altă instituție sau autoritate publică ale cărei atribuții includ solicitarea și obținerea de documente ce conțin date cu caracter personal de la persoane juridice de drept privat.

DREPTURILE CLIENȚILOR ȘI COLABORATORILOR ROBE ABSOLVIRE SRL
În vederea respectării drepturilor dumneavoastră, vă informăm care sunt acestea și cum pot fi ele exercitate:
- dreptul de a solicita ROBE ABSOLVIRE SRL accesul la propriile date, rectificarea sau ștergerea acestora, precum și restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor
- dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în ceea ce privește datele prelucrate pe baza consimțământului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia
- dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
În vederea respectării acestor drepturi, precum și pentru orice solicitare legate de informații, de accesul la date, de rectificare sau ștergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din următoarele variante: o adresă scrisă, înaintată către ROBE ABSOLVIRE SRL, trimisă la adresa sediului social sau o cerere trimisă prin email către Responsabilul cu prelucrarea datelor.
ROBE ABSOLVIRE SRL va răspunde în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricărei solicitări venite din partea unei persoane vizate.
Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter personal, orice beneficiar, reprezentant legal al unui beneficiar ori orice altă persoană vizată se poate adresa Responsabilului cu protecția datelor, printr-un email, la adresa [email protected].